شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
1441
1
قطع و وصل انشعاب برق
فرآیند قطع مشترکین بگونه ای می باشد که روزانه لیست بدهی برق مصرفی کلیه مشترکین اعم از عادی و دیماندی با کسر آخرین دوره بدهی برق مصرفی و بر اساس مبالغ انتخابی (بسته به حجم و سطح بدهی هر ناحیه) اخذ و توسط مامورین قرائت توزیع و یا اکیپهای قطع و وصل نسبت به وصول مطالبات از مشترکین بدهکار اقدام میگردد. ضمنا در صورتیکه مشترک پس از قطع برق نسبت به پرداخت بدهی های جاری و معوق خود (تسویه حساب کامل) اقدام نماید می تواند با مراجعه به ناحیه مربوطه و ارائه سند پرداخت و با پرداخت هزینه وصل درخواست وصل برق خود را نماید.
گردش کار فرآیند وصل
                          
گردش کار فرآیند قطع

1396/06/07
Powered by DorsaPortal